CD Antigens

产品 1 到 50 共 123个

每页
页面:
 1. 1
 2. 2
 3. 3

设置升序顺序
 1. CD1B Human

  Catalog No. AP5779
  CD1B Human Recombinant 了解更多
 2. CD1E Human

  Catalog No. AP5780
  CD1E Human Recombinant 了解更多
 3. CD1A Human

  Catalog No. AP5781
  CD1A Human Recombinant 了解更多
 4. CD1D Human

  Catalog No. AP5782
  CD1D Human Recombinant 了解更多
 5. CD14 Human HEK

  Catalog No. AP5783
  CD14 Human Recombinant HEK 了解更多
 6. CD14 Human

  Catalog No. AP5784
  CD14 Human Recombinant 了解更多
 7. CD14 Mouse, Sf9

  Catalog No. AP5785
  CD14 Mouse Recombinant, Sf9 了解更多
 8. CD14 Human, CHO

  Catalog No. AP5786
  CD14 Human Recombinant, CHO 了解更多
 9. CD14 Mouse

  Catalog No. AP5787
  CD14 Mouse Recombinant 了解更多
 10. CD164 Human

  Catalog No. AP5788
  CD164 Human Recombinant 了解更多
 11. CD2 Human

  Catalog No. AP5789
  CD2 Human Recombinant 了解更多
 12. CD2 Human, Sf9

  Catalog No. AP5790
  CD2 Human Recombinant, sf9 了解更多
 13. CD2 Human, GST

  Catalog No. AP5791
  CD2 Human Recombinant, GST Tag 了解更多
 14. CD200 Human

  Catalog No. AP5792
  CD200 Human Recombinant 了解更多
 15. CD200R1 Mouse

  Catalog No. AP5793
  CD200 Receptor 1 Mouse Recombinant 了解更多
 16. CD200 Human, Sf9

  Catalog No. AP5794
  CD200 Human Recombinant, sf9 了解更多
 17. MSR1 Human

  Catalog No. AP5795
  Macrophage Scavenger Receptor 1 Human Recombinant 了解更多
 18. MSR1 Human, sf9

  Catalog No. AP5796
  Macrophage Scavenger Receptor 1, sf9 Human Recombinant 了解更多
 19. CD207 Human

  Catalog No. AP5797
  CD207 Human Recombinant 了解更多
 20. CD207 Human, sf9

  Catalog No. AP5798
  CD207 Human Recombinant, sf9 了解更多
 21. CD226 Human

  Catalog No. AP5799
  CD226 Human Recombinant 了解更多
 22. CD226 Human, Sf9

  Catalog No. AP5800
  CD226 Human Recombinant, Sf9 了解更多
 23. sCD23 Human

  Catalog No. AP5801
  Soluble CD23 Human Recombinant 了解更多
 24. CD23 Human, Sf9

  Catalog No. AP5802
  CD23 Human Recombinant, Sf9 了解更多
 25. CD23 Human, GST

  Catalog No. AP5803
  CD23 Human Recombinant, GST Tag 了解更多
 26. CD244 Human

  Catalog No. AP5804
  CD244 Human Recombinant 了解更多
 27. CD244 Human, Sf9

  Catalog No. AP5805
  CD244 Human Recombinant, Sf9 了解更多
 28. CD247 Human

  Catalog No. AP5806
  CD247 Human Recombinant 了解更多
 29. CD27 Human

  Catalog No. AP5807
  CD27 Human Recombinant 了解更多
 30. CD27 Human, sf9

  Catalog No. AP5808
  CD27 Human Recombinant, sf9 了解更多
 31. CD274 Human

  Catalog No. AP5809
  CD274 Human Recombinant 了解更多
 32. CD274 Mouse

  Catalog No. AP5810
  CD274 Mouse Recombinant 了解更多
 33. CD274 Human, Sf9

  Catalog No. AP5811
  CD274 Human Recombinant, Sf9 了解更多
 34. CD3e Human

  Catalog No. AP5812
  CD3e Human Recombinant 了解更多
 35. CD3G Human

  Catalog No. AP5813
  CD3 Gamma Human Recombinant 了解更多
 36. CD3G Human

  Catalog No. AP5814
  CD3G Human Recombinant 了解更多
 37. CD300A Human

  Catalog No. AP5815
  CD300A Human Recombinant 了解更多
 38. CD300E Human

  Catalog No. AP5816
  CD300E Human Recombinant 了解更多
 39. CD300C Human, Sf9

  Catalog No. AP5817
  CD300C Human Recombinant, Sf9 了解更多
 40. CD300C Human

  Catalog No. AP5818
  CD300C Human Recombinant 了解更多
 41. CD33 Human

  Catalog No. AP5819
  CD33 Human Recombinant 了解更多
 42. CD33 Human, Sf9

  Catalog No. AP5820
  CD33 Human Recombinant, Sf9 了解更多
 43. CD34 Human

  Catalog No. AP5821
  CD34 Human Recombinant 了解更多
 44. CD34 Human, Sf9

  Catalog No. AP5822
  CD34 Human Recombinant, Sf9 了解更多
 45. CD34 Human, GST

  Catalog No. AP5823
  CD34 Human Recombinant, GST Tag 了解更多
 46. CD4 Human (26-226)

  Catalog No. AP5824
  CD-4 (26-226 a.a.) Human Recombinant 了解更多
 47. CD4 Human (125-202)

  Catalog No. AP5825
  CD-4 (125-202 a.a.) Human Recombinant 了解更多
 48. CD4 Human (203-317)

  Catalog No. AP5826
  CD-4 (203-317 a.a.) Human Recombinant 了解更多
 49. CD4 (26-396) Human

  Catalog No. AP5827
  CD4 (26-396) Human Recombinant 了解更多
 50. CD4 (26-396) Human, Sf9

  Catalog No. AP5828
  CD4 (26-396) Human Recombinant, Sf9 了解更多

产品 1 到 50 共 123个

每页
页面:
 1. 1
 2. 2
 3. 3

设置升序顺序
Rewards